Logo Admiral Tax

REGULAMIN „TESTU PRZEDSIĘBIORCY ADMIRAL TAX” 

§ 1 DEFINICJE 

1. Adresat – przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

2. ADMIRAL TAX  – AT UK Consulting Limited, company registered on 08/05/2017 in England with registration number: 10758769 and VAT registration number: GB275841572. AT UK Consulting Limited registered 160 Kemp House City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX.

3. TEST – zestaw pytań skierowanych do Adresata w określenia ryzyka dla Adresata związanego z „Testem przedsiębiorcy”. Test jest częścią działań marketingowych prowadzonych przez AT Consulting Ltd, podejmowanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 


 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Test jest częścią działań marketingowych prowadzonych przez AT Consulting Ltd, podejmowanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

2. Test jest skierowana do Adresatów. 

3. Adresaci wyrażający chęć wypełnienia testy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Wynik testy dla konkretnego Adresata będzie mu przekazany niezwłocznie po wypełnieniu testy przez Adresata na wskazany adres e-mail. 

5. Admiral Tax określa następujące wymagania techniczne w celu wypełnienia testy: 1) Komputer z dostępem do Internetu. 2) Dostęp do e-mail. 3) Przeglądarka internetowa. 4) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 6. Oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików pdf, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych i podstawowych typów plików graficznych. 

7. Adresat świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z niej może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Adresatów przez osoby nieuprawnione, dlatego Adresaci powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia.

 8. Admiral Tax nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zgłoszeniowych Adresata zawartych w formularzu, co nie oznacza, że nie ma do tego prawa. 

9. Wypełnienie testy jest bezpłatne i nie jest świadczeniem żadnego rodzaju usług przez Admiral Tax na rzecz Adresata, a jedynie ma charakter promocji marki Admiral Tax 

10. Wynik testy nie stanowi formalnie usługi doradztwa podatkowego. księgowego ani prawnego.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ADRESATA

 1. Adresat zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. 

2. Adresat zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą testy żadnych bezprawnych treści. 

3. Adresat ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. Adresat ma świadomość charakteru i zakresu testy. 

5. Adresat jest uprawniony do wypełnienia testy wyłącznie na własny użytek.

§ 4 POUFNOŚĆ 

1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te: a) są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, b) zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony, c) były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone, d) zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji w związku z działaniem Portalu, e) muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych. 

2. O ile nie zabraniają tego przepisy prawne, Admiral Tax ma prawo ujawnić informacje Adresata innym spółkom z grupy AT, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Admiral Tax, które to podmioty mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje (łącznie: „Przetwarzać”) w różnych krajach, w których prowadzą działalność, w celach związanych z przeprowadzeniem testy, dostosowania się do wymogów regulacyjnych, sprawdzenia, czy nie występuje konflikt interesów, dla celów związanych z jakością, zarządzaniem ryzykiem lub rachunkowością finansową, lub w celu świadczenia innych usług wsparcia administracyjnego, a także w celu wykonania porównawczej analizy („Raport Statystyczny”) obejmującej zagregowane, zanonimizowane dane statystyczne dotyczące Adresata, który może być publikowany, wprowadzany do obrotu lub w jakikolwiek inny sposób udostępniany odpłatnie lub nieodpłatnie ograniczonemu lub nieograniczonemu gronu odbiorców .

§ 5 COOKIES 1. Strona internetowa z Test może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Adresata na stronie z Testem. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających serwis, lecz pomagają śledzić ogólny ruch Adresatów w serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Adresata i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę serwisu. 2. Jeżeli Adresat nie chce otrzymywać plików cookies z serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. 3. Korzystanie z testy podlega prawu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i jurysdykcji sądów brytyjskich 3.. Wszelkie spory dotyczące testy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Admiral Tax. 

Wróć do TESTU PRZEDSIĘBIORCY